Algemene voorwaarden

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.adelaarskracht.nl. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de volledige kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich relevante informatie gedurende de behandeling en indien relevant ook informatie als gevolg van een behandeling aan de therapeut te verstrekken. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. De therapeut zal deze gegevens niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen van de cliënt. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-) handelingen verrichten.

Tenzij in de
overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een
traject c.q. losse interventies (sessies). Na afloop van de overeengekomen
contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden
verlengd.

Indien sprake is van een traject kunnen therapeut en cliënt een betaling in termijnen overeenkomen.  De therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, op te schorten.  De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening

De therapeut kan de cliënt doorverwijzen naar een collega-therapeut of een (huis) arts, in overleg met de cliënt, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

Praktijk Adelaarskracht geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling doch zal dit wel te allen tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor mensen zijn nimmer een vervanging voor reguliere geneeskunde en de cliënt mag praktijk Adelaarskracht enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat cliënt hierover overleg heeft gehad met de behandelend arts.

Indien u, om welke reden dan ook wilt afbouwen van medicijnen kan en mag dit alleen in samenspraak met uw (huis) arts gebeuren; de therapeut stelt geen diagnose en geeft u geen advies omtrent de medicatie (voor uzelf ).  Betalingswijze van de behandelingen is contant of per per consult/traject of per bankoverschrijving (bij behandeling op afstand, betaling geschiedt vooraf). Bij contant- of bij bankoverschrijving ontvangt u na afloop van het consult een factuur. Tarieven staan op www.adelaarskracht.nl

December 2019

Adelaarskracht  Emmen  Tel. 06-34834234   E-mail: chris@adelaarskracht.nl